Brugsen

Bjergby Brugs


Bjergby Brugs historie


Den 11. februar 1912 havde Bjergby Husmandsforening indbudt til et møde i forsamlingshuset ”Houbak” for at drøfte spørgsmålet om oprettelse af en brugsforening. Der var ca. 50 deltagere. Martin Henriksen, Bjergby, bød på husmandsforeningens vegne velkommen, bl.a. til lærer Jensen fra Taars, der fortalte om brugsforeningsbevægelsen. Under mødet var der en længere diskussion, særlig mellem proprietær Nielsen, der frarådede dannelse af en brugsforening, og lærer Jensen, Taars.

Mødet sluttede med en afstemning – kun 2 stemte mod oprettelse af en brugsforening – de øvrige stemte for.

Efter den første forhandlingsprotokol holdtes det første bestyrelsesmøde 15. dec. 1912 – butikshandelen startede iflg. en lille avisannonce den næstfølgende dag, nemlig mandag den 16. december 1912. 25 års jubilæet blev holdt den onsdag den 15. dec. 1937. Bjergby Brugsforenings første bygning er opført 1912 – dengang var der et lille spir over indgangsdøren med årstallet 1912.

Efter regnskabsprotokollen udgjorde de samlede startomkostninger, incl. opførelse af brugsforening, 8137 kr., heraf 5.846 til tømrer Træholt, der byggede huset.

Disse penge blev i første omgang lånt på en veksel, da der i pengeinstitutterne ikke i terminsmåneden var indskud til udlån.

Hans Hansen, Rams var den første formand, men kun til den næste generalforsamling og inden 25 års jubilæet havde der været 12 forskellige formænd – deraf 3 x Houbak, nemlig 1925 Niels, 1929 Søren K. og fra 1929 Henry Houbak, der var formand indtil 1968.

 

Der var i denne periode mange forskellige bestyrelsesmedlemmer – der blev næsten skiftet bestyrelse hvert år. Der var dog kun 5 uddelere, nemlig:

1912 – 19 1919 - 25 1925 – 34

Ditlev Pedersen, gift med Mathilda Karl Larsen, Jørgensen fra Morild

Alfred Pedersen – han var født i 1005 på ”Tangsgaard”, begyndte

var købmand i Mygdal, inden han blev uddeler i Bjergby.

Han brugte i starten af 30’erne megen tid på J.A.K. bevægelsen, og bestyrelsen gav ham derfor valget: Brugsuddeler eller J.A.K. mand – han valgte det sidste. I 40’er- nes besættelsestid blev han medstifter og leder af Hjørring afdelingen af LAB. Senere var han forretningsfører for Hjørring Amts selvejende Byggevirksomhed – nu kaldet Boligforeningen Nordjylland.


Der var mange ansøgere til uddelerstillingen i 1934, Om man valgte Thomas Madsen, han var uddeler i Bjergby i mere end 43 år og havde i de fleste af årene Henry Houbak som formand. Han var dog i 1968 blevet afløst af Gunnar Sørensen, Træholt, der i 1982 blev afløst af Regnar Severinsen. I Madsens sidste tid var der kommet nye kundegrupper, bosiddende i villaerne ved Sakstrupvej og i Faldbjerggårdområdet. Det var bl.a. de mange tilflyttere, der havde relation til HMAK. Nu var der også efterspørgsel efter bl. a. avocado – og det var altså ikke cigarer, men grøntsager. I 1970 blev det vedtaget at overgå fra solidarisk til begrænset ansvar, således at medlemmerne højst hæfter med deres indskud. Samme år vedtog man at opstille en gynge til børnene på hjørnet af parkeringspladsen.


Som ny uddeler, efter at Thomas Madsen stoppede i 1975, valgtes uddeler Frede Jensen, der tidligere havde været uddeler i Tuen Brugsforening. Allerede i marts 1979 valgte Frede Jensen at fratræde – gad vide om han følte, at der var for snærende rammer. Den næste uddeler blev Poul Larsen, der tidligere havde været 1. mand i brugsen, Skipperen i Ålborg. I 1979 diskuteredes byggeri af en helt ny brugsforening, men i 1983 stilledes nybyggeriet i bero. I 1983 vedtog man i øvrigt at åbne kl. 8 i stedet for kl. 7.30 – ligesom man ville lukke kl. 19.30 i stedet for kl. 20.00


Økonomien var ikke særlig god, og i 1987 var der efter revision og status konstateret et svind på næsten 300.000 kr. Poul Larsen besluttede sig derfor at opsige sin stilling og etablerede i stedet selvstændig forretning i Terndrup.

I stedet for ham ansatte man til tiltræden 1. oktober 1988 Tommy Hansen fra OBS som uddeler. Siden har brugsforeningen været inde i en meget positiv udvikling, således at lokalerne har måttet udvides flere gange. Andelsbanken, der siden 1975 havde haft kontor i en del af den tidligere uddelerlejlighed, opsagde lejemålet i 1989 i forbindelse med lukning af deres Bjergby afdeling.


I 1990 vedtog bestyrelsen, at man ikke ville overtage driften af Mygdal Brugs. I den tid Tommy Hansen har været uddeler er der sket en betydelig omsætningsforøgelse i butiksomsætning fra 5,5 mio. kr. i 1988 til ca. 18 mio. i 2010. Benzinomsætningen er næsten 10-doblet fra 1,5 mio. Kr. til 13,7 mio. kr. – alle tallene er incl. moms. Egenkapitalen er forøget fra ca. 1,5 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Siden 1988 er der ikke optaget lån – de gamle lån er indfriet – alle ny investeringer er betalt kontant, og der er tilgodehavender på godt 3 mio. kr.


Hvad er årsagen: Der er ikke konkurrenter i Bjergby – Mygdal – der er åbent hver dag, også søndage fra kl. 7.30 – 20.00. Der er gode parkeringsforhold, og et godt personale med uddeleren i spidsen. I årenes løb er i øvrigt opkøbt nogle naboejendomme, bl.a. for at kunne udvide parkeringspladsen. Uddeleren har været der i snart 23 år, hvor han har haft 6 formænd. Regnar Severinsen var der ved hans ansættelse – senere har der været Allan S. Ravn, Solvej Mørck, Gunnar Nielsen, Carsten Nielsen og siden sidste generalforsamling Jens Stokholm OlsenBjergby Brugsforening (Dagli’ Brugsen) fejrede 3. marts 2012 sit 100 års jubilæum ved en jubilæumsfest i idrætshallen. I forbindelse med jubilæet har man foræret Bjergby en multibane,